6600 Szentes, Klauzál u. 5-7.
Tel/fax: 06 63 311 149
Honlap: www.kozpontiovoda.hu
E-mail: kozponti.ovoda@intitel.hu
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Az óvoda történeti áttekintése:

A Nyolcszínvirág Óvoda a körzet központi óvodája, amely Szentes városában a demográfiai változások miatti átszervezésként jött létre 2012-ben, pályázati úton, három tagóvoda egyesülésével.
Az épületben tornaterem, fejlesztőszoba, elkülönítő szoba, orvosi szoba, felnőtt öltözők és egy modern, jól felszerelt melegítő konyha kapott helyet. Minden csoport külön öltözővel és mosdóval rendelkezik. A nyolc csoportos óvoda 200 kisgyermek óvodai ellátását teszi lehetővé, jelenleg hét csoport működik (161 gyermekkel) ezek életkor szerinti, osztatlan csoportok.

Kiemelten kezeljük az óvodai integrált nevelés lehetőségét. Az egyéni bánásmód érvényesítésében, és az egyénre szabott fejlesztési lehetőségek megvalósulásában a munkánkat két logopédus, egy fejlesztő pedagógus és egy alapozó mozgás terapeuta segíti. Intézményünk működését 1 függetlenített óvodavezető, 14 óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 2 óvoda titkár, 7 dajka látja el.

Oktató-nevelő munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a Kompetencia Alapú Programcsomag alapján tervezzük és végezzük, figyelembe véve a helyi adottságainkat, kulturális értékeinket. Különös gondot fordítunk az anyanyelvi nevelés és kommunikáció fejlesztésére, a környezetvédő értékrend megalapozására. Kihasználjuk a művészetek nevelő hatásait, törekszünk az értékmegőrző, értékteremtő, a népi kultúrát átörökítő nevelés megvalósítására, a hagyományok ápolására.

Óvodai nevelésünk minőségét a sokrétű szaktudással rendelkező, innovatív, gyermekszerető, lelkiismeretes alkalmazotti közösség adja. A magas színvonalú nevelést-fejlesztést óvodapedagógusaink tudatos felkészültsége, magas erkölcsi szinten álló pedagógiai munkája biztosítja, akik önképzésen és továbbképzéseken folyamatosan fejlesztik ismereteiket, módszertani kultúrájukat.

Az óvodai élet szokásai, hagyományai, jeles napokhoz kapcsolódó ünnepei érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre nyújtanak lehetőséget. Egyik legfontosabb közösségalakító tevékenység, amikor a gyermekek együtt élik át az ünnepi előkészületet, együtt örülnek annak, amit létrehoztak, alkottak. A közös ünnepléseket és tevékenységeket úgy szervezzük meg, hogy azok kiemelkedjenek az óvoda mindennapi életéből, de előzményei illeszkedjenek a gyermekek tevékenységi formáiba. A szülők, nagyszülők, gyermekek bevonása ezekbe az előkészületekbe és a rendezvények lebonyolításába igazolják a kultúra és az óvodai közösségünk összetartó erejét.

Óvodánk arculata, szellemisége:

A Pedagógiai Programunkban a Nyolcszínvirág Óvoda a családokkal való szorosabb együttműködést tűzte ki célul. Az együttműködés alapja a családokkal való közös kulturális programok szervezése az óvodában illetve a városi rendezvényeken való aktív részvétel.
Feladatunk, hogy megalapozzuk kulturális értékeink felé fordulás igényét, hogy minél természetesebb módon beépülhessen a családok, azokon keresztül a gyermekek életvitelébe.

A családbarát óvoda kulturális programterve:

Az óvodai csoportok minden nevelési év kezdetén elkészítik azokat a kulturális programterveket, melyben a közös tevékenységek változatosan valósulnak meg. (Nyárbúcsúztató szalonnasütés, Magyar népmese napja, Barkácsoló délután, Adventi készülődés, Húsvéti hagyományőrző játékok)

Fontosnak tartjuk, a művészetek tárgyi és szellemi értékeinek az átadását. Mindezt tesszük az irodalom, a népművészet, a zene, a képzőművészet, a népi díszítőművészet, a táncművészet, a színművészet, a filmművészet segítségével. Ennek érdekében ápoljuk kapcsolatainkat a különböző kulturális intézményekkel, sajátos lehetőségeiket tudatosan használjuk fel nevelőmunkánkban. A művészeti neveléshez kapcsolódó tevékenységek, a jeles napok és a hétköznapok tükrében valósulnak meg.

Az óvodai nevelésünk célja:

Hagyományait, kultúráját szerető, nyitott gyermekek nevelése, akik a kortárs művészetek igényes alkotásai iránt is fogékonyak és befogadóak, akik szívesen töltik szabad idejüket kiállítások, tárlatok, művészi fotók nézegetésével, akik élnek a néphagyományokból felkínált tevékenységekkel, akik ismerik szűkebb és tágabb környezetüket és a szülőföldjükhöz pozitív érzelmi viszony köti.

Közösségünk fontosnak tartja, hogy fokozatosan megismertessük óvodásainkat a településünkön még fellelhető népi mesterségekkel és a tevékenységeket művelő mesterekkel. Szűkebb környezetében találkozik a gyermek feketekerámiával, mely tipikusan városunkhoz és környékéhez köthető mesterség, élő művelőjét ismerjük, vele kapcsolatot tartunk. A kosárfonás és a gyékényszövés is fellelhető és élő tevékenység környékünkön.