2000 Szentendre Bimbó u. 8-10.
Tel: 06 26 310 885
E-mail: szentendrebimbo@gmail.com
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Az óvoda történeti áttekintése:

Megtanulni, elsajátítani… a két szinonima jelentése más. A tanulás mérhető, visszakérdezhető, az elsajátítást viszont sokkal nehezebb ellenőrizni. Az elsajátításhoz olyan anyagot kell kapniuk a gyermekeknek, ami tiszta forrásból fakad.
A Bimbó utcai tagóvodában immár két évtizede a tiszta forrásra helyeztük a hangsúlyt, melynek alapja a néphagyomány ismerete, ápolása és az e köré épülő óvodai tevékenységek.
Az elsajátítás nemcsak dalokról, mondókákról, ügyességi játékokról szól; mindezekhez olyan környezetet is teremtünk, amelyben a dalok, mondókák és játékok életteret kapnak. Olyan együttjátszást teremtve így, amelyben a gyermekek önkéntesen, lelkesen, magukat adva vesznek részt, szinte öntudatlanul ízlelve meg néphagyományainkat.

Óvodai nevelésünk célja:

Az óvodánkban folyó nevelést olyan szemléletmód szabályozza, amely tekintettel van a gyermek egyéni fejlettségére és alkalmas arra is, hogy kialakítsa az együttéléshez szükséges szokásokat.
Ennek kereteit a néphagyományok ápolása is szabályozhatja, a mi óvodánk ezt a célt választotta.

Mi óvónők közel érezzük magunkhoz a népi kultúrát, hiszen mindannyian a Kárpát-medence valamely falujából jöttünk Szentendrére, rendelkezve valamely ismerettel szülőfalunk hagyományairól.

Kiemelt feladataink:

• a néphagyományokról szerzett ismeretek rendszerezése, beépítése az Óvodai Nevelés Alapprogramjába
• a népi kultúra ne csak részeiben jelenjen meg az óvodai nevelésben, hanem egészében hassa át a tanévet

Három vegyes korú csoportot alakítottunk ki elsősorban azért, hogy a testvérek, barátok ne legyenek elkülönítve egymástól. Ezzel is reprezentálva a hagyományos családmodellt.
A nagyobbak segítenek a kicsiknek, példát mutatnak nekik, a kicsik pedig „elleshetik”, utánzással elsajátíthatják a nagyobbaktól a szokásokat, tevékenységeket.
Mi ebben a vegyes életkorban tudjuk elképzelni a differenciálást, mint pedagógiai szemléletet.
Differenciálásra pedig azért van szükség, mert minden gyermek más és más, joga van az őt megillető nevelésre, hogy ezáltal elérje teljesítőképessége maximumát.

Belső és külső környezetünk bemutatása:

Belső környezetünk kialakításánál arra törekedtünk, hogy óvodánk minden helyiségét az esztétikus környezet és harmónia jellemezze.
Külső és belső átalakulás a környezetünkben, szemléletváltás óvónői munkánkban, ez volt a következő lépés.
Ezután következett az egyéni kutatás a falu, a vidék múltjáról, ismereteink bővítése, tapasztalatszerzés a hagyományőrzésben.

A tevékenységek tervezése, szervezése:
A helyi program alapján kellett szervezni, tervezni mindenkor a tanévet. Figyelembe vettük a csoportba járó gyermekek életkorát, és nemenkénti összetételét, mert csak így tudtuk meghatározni hogyan csoportosíthatjuk a tervezett tevékenységeket.
2010 szeptemberétől helyi programunk a kompetencia alapú programcsomaggal bővült, melyben a nevelés központjában a képességfejlesztés áll.
Hagyományőrző tevékenységünket a négy őselem köré csoportosítjuk. Ez a rendszer nem csak az éves munkának, tevékenységnek ad teret, hanem segíthet kialakítani a gyermekekben a rend, az otthonosság érzését.
Az évkörhöz, a természet munkájához való igazodás segíti közel hozni a gyermekekhez a tanult ismereteket, hiszen ezek tökéletesen összeegyeztethetőek a természettel.
Megismernek egy-egy munkához, jeles naphoz, ünnephez fűződő szokást, a hozzákapcsolódó hiedelmekkel, tevékenységformákkal, ételekkel konkrét tapasztalat útján.
Az ünnep alakalmával viseletbe öltöznek gyermekeink, ez tartást ad, és viselkedéskultúrát tanít nekik.
A gyermekek az óvodában eltöltött három-négy év során részesei a folyamatnak és ezzel az alappal léphetnek egy új közösségi formába.

Eredményeink, sikereink:

2008-óta óvodánk Néphagyományőrző Mesteróvoda. A név kötelez bennünket fokozatos megújulásra, tapasztalatszerzésre, átadásra, minél több fórumon való beszélgetésre.