4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26.
Tel: 06 52 533 084, 06 52 533 087, Fax: 06 52 534 600
OM azonosító: 031 107
Honlap: www.svetits.hu
E-mail: svetits@svetits.hu
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Az óvoda történeti áttekintése:

A Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott többcélú intézmény. Felelősséggel választottuk nevelési mottóként az iskolanővérek Konstitúciójának mondatát: „Mindazzal nevelünk amik vagyunk és amit teszünk.”
(Konstitúció 23.)

Özvegy Svetits Mátyásné 1882. január 4-én végrendeletében alapította meg intézményünket, azt 1896-ban Dr. Wolafka Nándor címzetes püspök építette és indította el, vezetésével pedig kezdettől fogva az iskolanővérek foglalkoznak. A Svetits Intézetben, az alapító szándéka szerint a katolikus nevelést iskolanővérek és világi pedagógusok végzik. Különféle iskolatípusok működtek az évek folyamán: elemi iskola, polgári iskola, ipari iskola, tanítóképzés majd gimnázium. 1992-től általános iskola, 1996-tól pedig óvoda és 6 osztályos gimnázium is működik az intézményben. A nagyfokú túljelentkezés és a folyamatos érdeklődés alapján már nyolc óvodai csoportban folyik a nevelés. Speciális helyzetünkből adódik, hogy az óvoda illetve az óvodai nevelés sajátosan illeszkedik az intézmény működését meghatározó elvekhez, célokhoz. Az óvoda nevelési célkitűzéseit meghatározzák az alapító és az óvodát fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesrend szándékai, hagyományai.

Az óvodai nevelés legfontosabb feladata, hogy a sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődést biztosítsa, elősegítse és megteremtse ennek feltételrendszerét.

A kulturális kincsek közvetítése, átadása nagymértékben elősegíti a képességfejlesztést. Az óvoda szellemiségében, pedagógiai hitvallásában és a pedagógiai programjában található elvekben, célokban, tartalomban jelen vannak azok a nemzeti kultúrkincsek, amelyek kiemelt szerepet játszanak a nevelőmunkában illetve a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztő tevékenységeiben.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek olyan személyiséggé váljanak, akik hűségesek Istenhez és embertársaikhoz, felelősek maguk, mások és a teremtett világ iránt egyaránt.

„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes kibontakozásukhoz segítsük és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltó alakításában.” (Konstitúció 22.)

Vallási, erkölcsi nevelésünk épít a keresztény értékekre, hagyományokra, átörökíti azokat a gyermekek tárgyi, értelmi, szellemi, lelki világába, így megtanítja őt rácsodálkozni a teremtett világra. Az intézményben a keresztény hitre nevelés átszövi az összes nevelési folyamatot.

Az egészséges életmód alakítása érdekében fontosnak tartjuk a test és a lélek harmonikus fejlesztését. Az egészség megőrzésében a prevenció fontosságát valljuk, ezért a gyermekek és a szülők figyelmét arra irányítjuk, hogy az egészség érték, amelyet tudatosan óvni, ápolni kell. A városi tehetségkutató versenyen évek óta eredményesen részt vesznek a tornában tehetséges gyermekek. Jelentős szerepe van a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése terén a rendszeres korcsolyázásnak, amelyen az 5-7 éves korú gyermekek decemberben és májusban megmutatják tudásukat egy nagyszabású jéggála keretében. A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a szülőknek is.

Valljuk, hogy az érzelmi intelligencia az alapja a szociális készségek alakulásának, az alkalmazkodásnak, az empátiának, a toleranciának. Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában. Intézményünk bekapcsolódott a Magyar Hospise Alapítvány Méltóság mezeje programba, amely az óvodás gyermekek szociális érzékenységét, gondoskodó szeretetének erősítését támogatja.

Az ünnepek kiemelkednek az óvoda mindennapi életéből, előzményei és emlékei illeszkednek a gyermekek természetes életrendjébe. Megtapasztalják az ünnepre készülődés és az ünneplés örömét, hiszen „az ünnepek lelkünk rendezői”. Az évkör számtalan lehetőséget kínál ünneplésre, közösségi élményre. Az egyházi év ünnepei mellett a nemzeti ünnepek, a „zöldünnepek”, a névnapok, a születésnapok, a néphagyományokból származó ünnepek, helyi hagyományok fontos eseményei intézményünknek. A szeretet ajándékai által az óvoda nagy közössége kölcsönösen gazdagodik, így válik számunkra fontossá a felebaráti szeretet.