4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8.
Tel: 06 42 263-438 , 263-411 , 563-080
Honlap: www.nagykallo.hu
E-mail: terez1@freemail.hu
Partnereink:
Beszámoló:


Óvodánk önálló arculatú, egyedi nevelőintézmény.

Szemléletünket meghatározza, hogy a gyermek nevelése a család joga és kötelessége, melyben az óvoda sajátos eszközeivel kiegészítő szerepet tölt be.

Nevelőmunkánk során a mások elfogadását lehetővé tevő befogadó légkör megteremtésére törekszünk. A társadalmi együttélés normáinak alapjait rakjuk le, sokszínű együttes tevékenységgel és követhető viselkedésmintákkal.

Hitvallásunkban a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság a fejlődés alapja.

Óvodánkban komplex nevelés folyik, amelyben építünk a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra, kreativitásra.

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag környezetben, az egyéni érdeklődésre alapozva támogatjuk a gyermekek fejlődését. Törekszünk arra, hogy a gyermekek egyéni készségei, képességei kibontakozhassanak, érzelmileg, erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak. Differenciált fejlesztéssel érjük el az önmagukhoz mért optimális fejlesztést, mely a sikeres átmenetet segíti a következő intézményi fokozatba.
A sokféle tevékenység gazdagítja a közösséget. Az inkluzív, az integrált, a multikulturális nevelést támogató szemléletet képviseljük.

Óvodánkban az évszakokhoz kapcsolódó és a jeles napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát.
Célunk: az egyetemes kultúra értékeinek a helyi környezet hagyományainak, az én élményeinek megélése helyzetek, cselekvés közben, komplex módon.

Legfontosabbnak tartjuk:
• szülőföldhöz, hazai tájhoz
• nemzeti kultúra hagyományaihoz fűződő pozitív viszony alakítását, fejlesztését a helyi népszokások felelevenítésével,
• környezet sajátos helyi, tárgyi értékeinek, emlékeinek megismerésére nevelést,
• társas kapcsolatok erősítését, az együttesen szerzett közös élményt.

Nevelőmunkánk fontos részei az ünnepek sajátos hangulata, a hozzá kötődő hagyományok, szokások felelevenítése.

Éves munkatervünkben a nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai között feladatunk:
• a környezeti és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása
• a mesélés, verselés színvonalának fokozása: igényes irodalmi alkotások segítsék az anyanyelvi, kommunikációs nevelést. A bábjáték fokozott alkalmazása a mesék feldolgozásában.

Az óvodapedagógusok mindennapi tervező munkájában az éves tervek, tevékenységi tervek tartalma tükrözi a művészeti, kulturális tartalmakat, összehangoltan jelenik meg az értékek közvetítése.