5630 Békés, Baky u. 4.
Tel: 06 66 411-680
Honlap: ovodak.bekesvaros.hu
E-mail: bekesiovodak@bekesvaros.hu
Partnereink:
Beszámoló:


A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde hét tagóvodából és két bölcsődéből álló szervezet. Fenntartója a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás.
Intézményünk logója, a kilencszínű csokorba kötött léggömb tagóvodáink és bölcsődéink sa-játos, egyéni arculatát jelképezi, mely mégis egységet alkot, összetartozást mutat. Pedagógiai Prog-ramunk közös. Nevelésfilozófiánk, alapelveink azonosak.

Erősségeink:
• Innovatív, elkötelezett pedagógusok
• Kommunikáció
• Feladatmegosztás
• Csapatmunka
• Változások kezelése
• Átláthatóság
• Tájékoztatás
• Tehetséggondozás
• Különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése – gyógypedagógus, fejlesztő-pedagógus, mozgásfejlesztő pedagógus
• Partnerkapcsolatok

Nehézségeink:
• Kevés gyermek, elvándorlás
• Megnövekedett a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek száma: SNI, BTMNS, HH, HHH
• Elöregedő kollektíva
• Nem megfelelő informatikai eszközök, szolgáltatások.

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Programja a sokszínű, ám mégis egységes nevelői gya-korlatunkat tükröz. Célunk elősegíti gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlődését. Min-den gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésünkben.

Mindannyian a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör megteremtését hangsú-lyozzuk, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.

Abból indulunk ki, hogy a gyermek alapvető tevékenysége a játék, és erre építve valósítjuk meg feladatainkat, a mozgásigény kielégítését, a külső világ tevékeny megismerését, a kommunikációs készség alakítását.

Építünk a gyermeki kíváncsiságra, a mesére, a művészi élmény-nyújtására, a cigány kultúra ápo-lására.

Intézményünkben nyolc területen működik munkaközösség: játék, mozgás, mese, ének, környe-zet, matematika, tehetséggondozás, óvoda-iskola átmenet munkaközösség, és vizuális szakmai cso-port.
Tagóvodáink a közös program mellett is megőrizték egyéni arculatukat.

Intézményi büszkeségeink:
• Minden tagóvodánk felújított épülettel, megfelelő eszközkészlettel rendelkezik.
• Hat tagóvodában van tornaszoba.
• Új építésű óvodánk – a Bóbita Integrált Tagóvoda
• Hőszigetelték, korszerűsítették a Korona utcai és a Fürkész Központi Óvodát

Sikeres intézményi pályázataink:
• Oktatási Hivatal Bázis intézménye 2017.
• „Kincses Kultúróvoda” 2017
• EFOP 3.1.1. – Esélyteremtő Óvoda – két tagóvoda bekerült – Hunyadi téri Tagóvoda és a Fürkész Központi Óvoda
• EFOP 3.1.3. – Kisgyermekkori nevelés támogatása – Tehetség felismerés és hátránycsökken-tés előtérbe helyező óvodai jó gyakorlat – tevékenység bemutatása.

Intézményünk regisztrált tehetségpont 2016-ban – Színes Lufik Tehetségpont
• Tehetség koordinátorunk (Bagolyné Szűcs Andrea) – szakvizsgázott „BONIS BONA díjas” tehetségfejlesztő pedagógus.

A tagóvodák helyi sajátosságaikból alakították ki egyéni arculatukat:

A Fürkész Központi Óvoda – 5630 Békés, Baky utca 4. – a város egész területéről, még a tanyavi-lágból is járnak ide gyermekek, nagyrészük azonban lakótelepi lakásban nevelkedik – jellemző rájuk a természettől való elszakadás, helytelen életvitel, mozgásszegény életmód. Fő törekvésük: óvodása-ik számára a természet legyen ismereteik forrása, játékuk élményt adó közege. A természet megisme-rése érdekes, élvezetes játék. „Zöld” óvodai tevékenységük példaértékű.

Az Újvárosi Tagóvoda – 5630 Békés, Csabai utca 30. – a város legrégebbi óvodája. A rendszeres, változatos mozgáslehetőségek biztosítását, a sport megismertetését, a mozgás megszerettetését tűz-ték ki célul. Ovitornát, gyermek táncházat, vízhez szoktató foglalkozásokat, a legkisebbek számára pedig babatornát tartanak.

A Hunyadi téri Tagóvoda – 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. – a város szélén, régi típusú, családi há-zas településrészen, zöldövezetben található. Gyermekeink többsége szociálisan hátrányos, ingersze-gény környezetből érkezik, ahol a családi modellből hiányzik a tapasztalat, az élmény és a kommuni-káció. Nevelési gyakorlatunk alapját- az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyu-godt, családias légkör, – élmény-gazdag mindennapok megteremtése jelenti.

A Bóbita Integrált Tagóvoda – 5630 Békés, Ótemető utca 2. – 2014-ben épült, minden igényt ki-elégítő adottságokkal rendelkezik. Kiemelt feladatuknak tekintik az épek mellett a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, magatartás-zavaros, a hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkózta-tását, a tehetséggondozás megszervezését a fejlesztő szakembereinkkel közösen együttműködve.

A Korona utcai Tagóvoda – 5630 Békés, Korona utca 1. – két-csoportos, a város szívében fekvő, mégis nyugodt, csendes, jó levegőjű helyen. Olyan élmény-gazdag, családias óvodát alakítottak ki, ahol a gyerekeket körülvevő személyi és tárgyi környezet a meghatározó.