4243 Téglás, Kossuth u. 72/A.
Tel: 06 52 583-034
Honlap:
E-mail: ovoda@teglas.hu
Partnereink:
Beszámoló:


Óvodánk kisvárosban, Tégláson található. A szülőknek munkavállalás szempontjából szerencsés helyen Debrecen és Nyíregyháza között. A település egyetlen óvodájaként működik.

A tantestület 21 tagjának nagy része 30 év 50 év közötti, így munkához való hozzáállásuk-ban, aktivitásukban ez életük legintenzívebb időszaka. Ez az aktivitás, érdeklődés érzékelhető a munkához való hozzáállásban, az innovatív szemléletben, a tudatos, és felelősségteljes szakmai fel-adatvállalásban. Ugyanilyen aktívan vállalja a nevelőtestület a továbbképzéseken, szakvizsgákon való részvételt is. Így széles körben szereztek végzettséget (szakvizsgát, szakirányú végzettséget) a kollégák.

Több mint 10 éves vezetői koordinációm alatt az intézményben dolgozó óvodapedagógusok autonóm, önállóan gondolkozó, önálló véleményeket is megfogalmazó, ugyanakkor a közösségi érdekeket szem előtt tartó, egyénileg is különleges tagjaivá váltak a nevelőtestületnek.
Az intézmény programjában felvállalja a különleges gondozást igénylő gyermekek nevelését is. Így a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési magatartási tanulási zavaros, a tehetséges gyermekek nevelését, fejlesztését is. Ez a Pedagógiai Programban, mint specialitás jelenik meg, így tudott az óvoda a tehetségprogramba mindenféle nehézség nélkül bekapcsolódni.
Az óvodapedagógusok felkészültek a tehetségek felismerésére, és gondozásukat segítik az óvodai élet egészén belül. Felkészültek a lassabban haladó, egyéni megsegítést igénylő gyermekek további fejlesztésére is, mint fejlesztőpedagógusok. Ennek megvalósítására különösen alkalmasak a vegyes életkorú csoportok. A speciális végzettségekkel rendelkező kollégák (zeneóvoda végzettséggel, vizuális kultúra műveltségterülettel) a tehetséges gyermekek számára plusz foglalkozás keretében biztosítják a tehetséggondozást. A fejlesztőpedagógusok pedig külön fejlesztő foglalkozáson segítik a lassabban haladó gyermekeket.

Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódóan, mely a tevékenységközpontú óvodai program adaptációja, két munkaközösség működik az intézményben: szabadidős, és módszertani. A nevelőtestület 50-50%-ban tagja a munkaközösségeknek.

A munkaközösségek szakmai javaslataikkal, célkitűzéseikkel, programjaikkal az óvodai nevelőmunka aktív résztvevői. A szakmai munkaközösségek és a szülői munkaközösség kapcsolata, közös rendezvényei az óvoda – szülő kapcsolattartás egyik fontos láncszeme, melyben az a törekvés valósul meg, hogy a családdal való újszerű kapcsolattartási formákban a gyermek otthoni neveléséhez segítséget, támogatást nyújtson az óvoda.

A „Zöld óvoda” címet második alkalommal 2013. évben kapta meg az intézmény.
A minőségfejlesztési munka az Oktatási Minisztérium által 2009-ben, 2010-ben meghirdetett pályázaton kiváló minősítést kapott.

Specialitásainkat Pedagógiai Programunkban mutatjuk meg.
Intézményünk erősségei a nevelőtestület sokszínűségéből, aktivitásából, szakmai felkészültségből adódóan a magas színvonalú pedagógiai munka, az új iránti fogékonyság, a nyitott, szeretetteljes óvodai légkör. Erősségeinket a két évente végzett partneri mérési eredmények alapján fogalmaztuk meg.

“Az elmúlt századok lassan változó világában a siker kulcsa az volt, hogy jól csináljuk, amit megtanultunk az iskolában. A gyorsan változó világban azt kell jól csinálnunk, amit nem tanultunk.”

/Seymour Papert (MIT professzora)/

A köznevelés eredményességének javítása szempontjából már az óvodai nevelésben fontos az EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása, mint kiemelt projekt.

„Fókuszálva a konvergencia régiókra, a projekt az iskolát megelőző kisgyermekkori nevelés színvonalának és esélyteremtő szerepének erősítésére hivatott a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségének megteremtése érdekében. Cél továbbá a hátránykompenzációs pedagógiai tudás megszerzése és megosztása az óvodapedagógusok, óvodavezetők, kisgyermek nevelők, szolgáltatásnyújtó személyek, segítők, valamint a pedagógiai munkát segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák körében. Ezen kívül a projekt fontos célkitűzése a szülők támogatása a kisgyermekkori gondozás és nevelés, kiemelten a kisgyermekkori tanulás pótolhatatlan jelentőségének tudatosításában, szakszerű eszközrendszerének megosztásában.

/http://www.efop311.hu/ letöltés: 2016. 10.22./

Ebbe a programba is illeszkedik az több éve jól működő rendszere intézményünknek, mely az óvoda-iskola átmenetben több szinten segíti a gyermekeket és a szülőket az átmentben.

Kiemelt óvodai feladat 2017-2020 között, az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet elnyerve megfeleljen az intézmény és be tudja mutatni elért szakmai eredményeit, a nevelésben a szabad játékban megvalósítható pedagógiai tartalmakat, mint kisvárosi óvoda.

Óvodánk megfigyelési-mérési rendszere (mely a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
63§-ának figyelembevételével módosult 2012-ben) szintén évekre visszanyúló, rendszerezett, és rendszeres vezetői feladatokat is igénylő dokumentumrendszere. Meghatározott szempontok, feladatok, sajátosságok alapján végzik az óvodapedagógusok.

Óvodánk 2011 óta kiválóan akkreditált tehetségpont, (TP 120 000 502 azonosítószámon). Ehhez kapcsolódva három tehetségműhelyben végezzük a tehetséggondozást (kézműves – kuckó, zeneóvoda, pindur-pandur közlekedési).
Az óvodai tehetségprogramban tervünk a matematikai-logikai tehetségműhely beindítása, és akkreditálása.

A résztvevő óvodapedagógusok a fenti feladatokat nagyfokú önállósággal, kiváló szaktudás birtokában, jó kommunikációs technikákkal tudták továbbadni, mind a saját kollégáiknak, mind a munkaközösségnek.